Kuadri ligjor

Në materialet e mëposhtëm pasqyrohet legjislacioni bazë që rregullon punën e sektorit, si dhe disa ligje e vendime të tjera që kanë lidhje me veprimtarinë e sektorit dhe marrëdhënien e tij me shtetin.

Gjithashtu këtu do të gjeni edhe një paketë të plotë me formatet e raportimit në të gjitha institucionet shtetërore.

Ligji nr. 8788 (2001) "Për organizatat jofitimprurëse" Shkarko
Ligji nr.9814 (2007) Për një ndryshim në Ligjin nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse” Shkarko
Ligji nr. 92/2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse” Shkarko
Ligji nr. 8789 (2001) "Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse" Shkarko
Ligji nr.8781 (2001) "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi civil i Republikës së Shqipërisë” Shkarko
Ligji nr.8773 (2001) "Për tubimet" Shkarko
Ligji nr.146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik" Shkarko
Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" Shkarko
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Shkarko
Ligji nr. 92 2014 "Për tatimin mbi vlerën shtuar" Shkarko
VKM nr.953 (2014) Për dispozitat zbatuese të ligjit 92 2014 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar" Shkarko
Ligji nr.156 (2014) "Për disa shtesa ndryshime në Ligjin nr.8438 "Për tatimin mbi të ardhurat" Shkarko
Kodi i Punës Shkarko
Ligji nr.10 294 (2010) "Për inspektimin financiar publik" Shkarko
Ligji nr.7703 (1993) "Për sigurimet shoqërore" (i konsoliduar) Shkarko
Ligji nr. 9355 (2005) "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore" Shkarko
Ligji nr.9643 (2006) “Për prokurimin publik" (i konsoliduar) Shkarko
Ligji nr.9917 (2008) "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit" Shkarko
Udhëzim nr.22 (2014) "Për mbikëqyrjen e OJF-ve, nga organet tatimore, në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit" Shkarko