Opinioni juaj është i rëndësishëm! Merrni pak minuta për të plotësuar pyetsorin online!

Dëshirojmë të marrim opinionin e përfituesve, bashkëpunëtorëve dhe mbështetësve lidhur me përvojën në punën me Partnerët Shqipëri ose pjesëmarrjen në programet tona, ndaj ju lutemi të merrni disa minuta për të plotësuar pyetsorin që kemi zhvilluar për këtë qëllim.

Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm në përpjekje për të përmirësuar programet tona dhe mënyrën se si ne komunikojmë.

Plotësimi i pyetsorit nuk zgjat më shumë se 5 minuta, dhe do ta vlerësonim nëse e plotësoni atë brenda datës 6 prill 2020.

Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe kohën që i kushtuat këtij pyetsori!

 

ploteso