Youth Bank Hub për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë

Prej janarit 2016, Partnerët Shqipëri po zbaton projektin “Youth Bank Hub për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë-YBH4WBT”, në partneritet me Fondacionin Ana i Vlade Divac në Serbi, Shoqatën për Edukim MLADIINFO International në Maqedoni, organizatën “Prima” në Mal të Zi dhe Fondacionin Vullnetarët e Komunitetit në Turqi.

Ky projekt katërvjeçar fokusohet në përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të organizatave rinore, iniciativave advokuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese.

Një ndër aktivitetet kryesore të rrjetit është monitorimi i vazhdueshëm i situatës lidhur me pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve. Të dhënat e monitorimit bazuar në një set indikatorësh të përcaktuar, paraqiten në formën e një Raporti Vjetor për secilin shtet.

Përveç të dhënave të përditësuara mbi pjesëmarrjen e të rinjve, Raporti Vjetor i Monitorimit për Shqipërinë 2017 paraqet gjithashtu edhe një krahasim të të dhënave më të rëndësishme të monitoruara me vitin 2016. Së fundmi, raporti prezanton disa nga çështjet prioritare për iniciativa advokuese dhe një set rekomandimesh, të identifikuara përmes një serie tryezash konsultimi me OJF rinore dhe aktorë të tjerë interesi.

DSC00991 DSC01012 DSC01038

Nga tryeza e rrumbullakët me aktorët e interesit, Dhjetor 2017, Tiranë

 

Në dhjetor 2017, Rrjeti YBHWBT shpalli thirrjen për aplikime “Mbështetje me grante dhe trainime për forcimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile që advokojnë për rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve”.

3 OSHC nga secili shtet anëtar i rrjetit (Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia), do të përzgjidhen përmes këtij procesi aplikimi, dhe do të bëhen pjesë e rrjetit YBHWBT. OSHC-të e përzgjedhura do të rrisin kapacitetet e tyre përmes një programi trajnimi dhe mentorimi 6 mujor. Në vijim, OSHC-ve do tu ofrohet një mbështetje financiare 12 mujore, për të zbatuar iniciativa advokuese për përfshirjen sociale, ekonomike dhe politike të të rinjve e të rejave.

 

 


eu_flag-2015 Projekti “Youth Bank Hub për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë” financohet nga Bashkimi Evropian.

Raporti vjetor për Shqipërinë, i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve, 2018 Shkarko
Raporti vjetor për Shqipërinë, i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve, 2017 Shkarko
Raporti vjetor për Shqipërinë, i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve, 2016 Shkarko