Qeverisje vendore transparente dhe gjithëpërfshirëse

Partnerët Shqipëri punon me përfaqësuesit e pushtetit  vendor për të përmirësuar aftësitë e tyre drejtuese dhe manaxhuese, për të rritur pjesëmarrjen qytetare në vendimmarrje, për të nxitur transparencën dhe përgjegjshmërinë si dhe për të prezantuar teknika të reja për reduktimin e korrupsionit në nivel vendor, duke synuar një qeverisje më efektive, të drejtë dhe efikase në Shqipëri.