Ura Bashkëpunimi: Shoqëria Civile dhe Administrata Publike për një Shoqëri Civile të Qendrueshme