Analizë e kuadrit ligjor mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri

Partnerët Shqipëri prezanton një analizë të thelluar të kuadrit ligjor të ndërmarrjeve sociale në Shqipëri.

Kjo analizë ofron një përmbledhje sintetike të paketës ligjore dhe paraqet disa çështje kyçe në legjislacion që përfaqësojnë barriera për aktivitetin e sipërmarrjeve sociale. Si pjesë e analizës janë referuar praktika ligjore nga vendet e Evropës. Partnerët Shqipëri beson që kjo analizë do të kontribuojë në një kuptim më të mirë të nevojave zhvillimore të sektorit të sipërmarrjeve sociale nga institucionet shtetërore në vend, si dhe në zhvillimin e përpjekjeve advokuese të sektorit bazuar në evidenca dhe analiza faktesh.

Analizë e kuadrit ligjor mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri Shkarko