Analizë mbi praktikat më të mira ndërkombëtare lidhur me ripërdorimin nga OJF-të e pronave të konfiskuara

Analysis of the International Best Practices on the Re-Use of the Confiscated Assets by CSOs Shkarko