Drejt një Turizmi Alternativ, raport studimi

Studimi “Drejt një Turizmi Alternativ” paraqet një hartëzim të produkteve dhe shërbimeve turistike me potencial më të lartë për zhvillimin e turizmit në qarkun e Korçës. Ajo nxjerr në pah trendet e zhvillimit të bizneseve dhe jep rekomandime për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të turizmit alternativ në këtë fushë.

Studimi u krye në kuadër të projektit “Drejt një Turizmi Alternativ”, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni ABC.

Drejt një Turizmi Alternativ, raport studimi -Towards an alternative tourism, study report Shkarko