Materiale informuese dhe edukuese lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit

Parandalimi i kufizimeve për Organizatat e Shoqërisë Civile në emër të luftës kundër pastimit të parave dhe financimit të terrorizmit-Broshure Shkarko
Shpjegimi i FATF Shkarko
FATF dhe OJF-te - Rekomandimi 8 Shkarko
Qasja e bazuar në risk Shkarko
Mbirregullimi Shkarko