MJEDISI I FAVORSHËM PËR AKTIVITETIN FILANTROPIK NË SHQIPËRI

Ky dokument politikash ndër të tjera fokusohet në një analizë krahasimore të vendeve të Evropës Perëndimore, Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë mbi kuadrin ligjor e rregullator që rregullon fushat e aktiviteteve të njohura ligjërisht për lehtësira fiskale dhe kategoritë e stimujve për sektorin privat.

Mjedisi i favorshëm për aktivitetin filantropik në Shqipëri Shkarko