Monitorimi i Performancës së Qendrës Kombëtare të Licensimit të Biznesit

Qëllimi kryesor i vrojtimit ishte mbledhja e të dhënave dhe vlerësimi i performancës së QKLsë, kënaqësisë dhe përvojës së klientëve me shërbimet e saj, si dhe gjenerimi i ideve për përmirësime të mëtejshme përfshirë dhe krijimin e një procesi të qëndrueshëm në QKL për vlerësimin e kënaqësisë së klientit. Studimi kishte për objekt të vet biznese, lejet dhe licencimi i të cilave kishin kaluar nëpërmjet QKL-së.

Ky raport u realizua me ndihmën  e USAID përmes Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2)

Raporti i Studimit "Monitorimi i Performancës së Qendrës Kombëtare të Licensimit të Biznesit" - Monitoring the Performance of the National Licensing Center Survey Report Shkarko