Monitorimi i performancës së Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit

Studimi Monitorimi i performancës së QKRsë i realizuar në vitin 2010 u fokusua në vlerësimin e shërbimeve të QKR-së nga pikëpamja e njëtrajtshmërisë, cilësisë, profesionalizmit, transparencës, drejtësisë dhe efektivitetit; si dhe në vlerësimin e bashkëveprimit të QKR-së me agjenci të tjera qeveritare shumë të rëndësishme për komunitetin e biznesit në Shqipëri, të tilla si Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Inspektoriati i Punës.

Ky studim u bë i mundur falë mbështetjes së USAID përmes Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2)

Monitorimi i performancës së Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit - Monitoring the Performance of the National Registration Center Shkarko