Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore – Raporti për Shqipërinë 2016-2017

Ekziston një numër dhe intensitet i madh i protestave dhe shkeljeve rreth tyre në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe të Partneritetit Lindor. Për të siguruar që të drejtat e lirisë së tubimit të kuptohen më mirë dhe për të fuqizuar përpjekjet advokuese, Qendra Evropiane për Ligjet Jofitimprurëse (ECNL) punon me ekspertë vendorë nga nëntë vende (Shqipëri, Armeni, Bjellorusi, Bosnje dhe Herzegovinë, Maqedoni, Moldavi , Mali i Zi, Kosovë, Serbi) në hartimin e mjedisit ekzistues për tubimin në vendet e tyre përkatëse.

Ky vlerësim është një përmbledhje e shkurtër e çështjeve aktuale dhe zhvillimeve të fundit lidhur me lirinë e tubimit në Shqipëri, përgatitur nga Partnerët Shqipëri.

Monitorimi i të Drejtës së Tubimit - Raporti për Shqipërinë 2017-2018 Shkarko