Dokument Politikash mbi Prokurimin Social në Shqipëri

Dokumenti i Politikave për Prokurim Social në Shqipëri paraqet një analizë të legjislacionit në fuqi dhe zbatimit të praktikave të prokurimit publik, duke ofruar rekomandime politike për rregullimin e prokurimit social në Shqipëri.

Dokumenti ofron gjithashtu rekomandime për të siguruar që kontraktimi social është jo vetëm i mundur, por mund të jetë një praktikë kryesor në lidhje me sigurimin dhe financimin e shërbimeve sociale në Shqipëri.

Dokument Politikash mbi Prokurimin Social në Shqipëri Shkarko