Vlerësimi i Kapaciteteve Advokuese të Sektorit të OJF-ve Shqiptare, 2004

Vlerësimi analizoi kapacitetet institucionale të OJF-ve që punojnë në fushën e advokasisë, e parë kjo në aspektin e mobilizimit të anëtarëve dhe mbështetësve si pjesë e proceseve vendimmarrëse ekonomike dhe politike; kapacitetit  organizativ dhe financiar për të mbështetur çështje me interes të përbashkët në mjedisin social, politik dhe ekonomik ku ato veprojnë; qëndrimit të institucioneve qeveritare dhe mbështetjes së tyre ndaj sektorit të OJF-ve si dhe aksesit e marrëdhënieve të OJF-ve me median.

 

Vlerësimi i Kapaciteteve Advokuese të Sektorit të OJF-ve Shqiptare, 2004 Shkarko