Gazeta e Partnerëve Shqipëri

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar” është një gazetë informative që Partnerët Shqipëri publikon një herë në tre muaj. Gazeta pasqyron jo vetëm arritjet, programet dhe aktivitetet e PSh por u shërben edhe institucioneve të tjera për të dhënë njoftime me interes për publikun.