Puna jonë në fokusin e medias

FILANTROPIA DHE PËRGJEGJSHMËRIA SOCIALE E BIZNESIT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPËRMARRJA DHE INOVACIONI SOCIAL


 

 

 

 

 

 

QEVERISJE TRANSPARENTE DHE E PËRGJEGJSHME


 

 

 

MJEDISI MUNDËSUES DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHOQËRISË CIVILE


 

Klubi i Mëngjesit, 16 shkurt 2018, mbi projektin CAUSE – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale