• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Trajtimi fiskal i OJF-ve – Vlerësim i kuadrit ligjor për organizatat jo-fitimprurëse në Shqipëri, dhe zbatimit të tij në praktikë

Në kuadër të punës së saj për krijimin e një mjedisi mundësues për organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, Partnerët Shqipëri ka përgatitur këtë s...
Lexo më tepër

Vështrim mbi #Filantropinë, Buletin 3mujor

Vështrim mbi #Filantropinë është një buletin 3mujor me lajme dhe fakte mbi aktivitetin filantropik në Shqipëri e më gjerë. Si pjes...
Lexo më tepër

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së k...
Lexo më tepër