Legal framework

The following materials reflect the basic legislation that regulates the work of the sector, as well as some other laws and decisions related to the activity of the sector and its relationship with the state.

 

 Law No. 80/2021 “On Registration Of Non-Profit Organizations”
  Download
 Instruction of Ministry of Finance and Economy, no.34, date 05.12.2019, on VAT reimbursement
  Download
 Law no. 10 294 “On Public Financial Inspection” (2010)
  Download
 Law no. 9355 “On Social Assistance and services” (2005)
  Download
 Law no. 8788 “For non-for-profit organizations” (2001)
  Download
 Law no. 8789 “On the registration of non-for-profit organizations” (2001)
  Download
 Law no. 8781 “For some additions and ammendments to the Law no. 7850 “The civil Code of  the Republic of Albania”” (2001)
  Download
Ligj Nr. 80/2021 “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” Download
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 34, datë 5.12.2019, mbi procedurën e rimbursimit të TVSH Download
Ligji nr. 8788 (2001) Per organizatat jofitimprurese Download
Ligji nr.9814 – 2007- Per nje ndryshim ne Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Per organizatat jofitimprurese Download
Ligji nr. 92/2013 Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Per organizatat jofitimprurese Download
Ligji nr. 8789 -2001 - Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese Download
Ligji nr.8781 - 2001 - Per disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7850 date 29.7.1994 Kodi civil i Republikes se Shqiperise Download
Ligji nr.8773 (2001) Per tubimet Download
Ligji nr.146/2014 Per njoftimin dhe konsultimin publik Download
Ligji nr. 119/2014 Per te drejten e informimit Download
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Download
Ligji nr. 92 2014 Per tatimin mbi vleren e shtuar Download
VKM nr.953 (2014) Per dispozitat zbatuese te ligjit 92 2014 Per tatimin mbi vleren e shtuar Download
Ligji nr.156 (2014) Per disa shtesa ndryshime ne Ligjin nr.8438 Per tatimin mbi te ardhurat Download
Kodi i Punes Download
Ligji nr.10 294 (2010) Per inspektimin financiar publik Download
Ligji nr.7703 (1993) Per sigurimet shoqerore (i konsoliduar) Download
Ligji nr. 9355 (2005) Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Download
Ligji nr.9643 (2006) Per prokurimin publik (i konsoliduar) Download
Ligji nr.9917 (2008) Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit Download
Udhezim nr.22 (2014) Per mbikeqyrjen e OJF-ve nga organet tatimore ne funksion te parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit Download
Ligj 95_2013 Per lotarine kombetare Download
Standarti Kontabilitetit per OJF-te Download