Paketa ligjore mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri

Gjeni në vijim paketën ligjore mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri.

Ligji "Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë" Shkarko
Vendim "PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË KRYERJES SË KONTROLLIT TË VEPRIMTARISË SË NDËRMARRJES SOCIALE" Shkarko
Udhëzim "PËR PROCEDURAT DHE DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM PËR MARRJEN E STATUSIT TË NDËRMARRJES SOCIALE" Shkarko
Vendim për krijimin e fondit në mbështetje të ndërmarrjeve sociale Shkarko
VKM "PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VEPRIMTARIVE QË USHTROJNË NDËRMARRJET SOCIALE" Shkarko
VKM "PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE KONKRETE TË GRUPEVE TË PAFAVORIZUARA" Shkarko
Urdhër "PËR MIRATIMIN E RREGULLORES TIP TË FUNKSIONIMIT TË NDËRMARRJEVE SOCIALE" Shkarko
Udhëzim "PER KRIJIMIN E REGJISTRIT TE NDERMARRJEVE SOCIALE" Shkarko
Udhëzim "PER PERSONAT E PUNESUAR NGA NDERMARRJET SOCIALE" Shkarko
Udhëzues mbi thirrjen për aplikim për regjistrim dhe marrjen e statusit të ndërmarrjeve sociale Shkarko