Trajtimi fiskal i OJF-ve – Vlerësim i kuadrit ligjor për organizatat jo-fitimprurëse në Shqipëri, dhe zbatimit të tij në praktikë

Në kuadër të punës së saj për krijimin e një mjedisi mundësues për organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, Partnerët Shqipëri ka përgatitur këtë studim mbi kuadrin fiskal që rregullon sektorin, problematikat që kuadri aktual mbart si dhe ofron disa rekomandime për adresimin e tyre.

 


Studimi u zhvillua në kuadër të projektit “Mjedis mundësues – OShC të Qëndrueshme”, i mbështetur nga IBON International përmes CSO Partnership for Development Efficiency (CPDE) në kuadër të programit “Advokim mbi Mjedisin Mundësues për OSHC-të”.

Trajtimi fiskal i OJF-ve - Vlerësim i kuadrit ligjor për organizatat jo-fitimprurëse në Shqipëri, dhe zbatimit të tij në praktikë Shkarko