Our work in the media focus

FILANTROPIA DHE PËRGJEGJSHMËRIA SOCIALE E BIZNESIT


https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rFNGQJgDYv4

SIPËRMARRJA DHE INOVACIONI SOCIAL


https://www.youtube.com/watch?v=LB_eveHY2HM

QEVERISJE TRANSPARENTE DHE E PËRGJEGJSHME


MJEDISI MUNDËSUES DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHOQËRISË CIVILE


Klubi i Mëngjesit, 16 shkurt 2018, mbi projektin CAUSE – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale