Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile

Matrica e Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile është një instrument i hartuar nga anëtarët e Rrjetit Ballkanik
për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) anëtare e të cilit është edhe Partnerët Shqipëri, e cila ka për qëllim të përcaktojë një situatë optimale të dëshiruar për shoqërinë civile që të funksionojë dhe të zhvillohet në mënyrë efektive. Matrica përcakton një kuadër realist që mund të ndiqet
dhe zbatohet nga autoritetet publike dhe rrit përpjekjet advokuese të grupeve të shoqërisë civile për një mjedis operues më të përshtatshëm.
Ky mjet monitorimi po përdoret nga organizatat anëtare të rrjetit BCSDN nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnje Herzegovina, Kroacia dhe Turqia, në një përpjekje të përbashkët për të monitoruar dhe analizuar mjedisin mundësues për OSHC në nivel vendi dhe në nivel rajonal.  Për më shumë informacion për iniciativën vizitoni:
http://monitoringmatrix.net/