Fondacionet Komunitare, një vështrim i përgjithshëm i karakteristikave dhe rëndësisë së tyre në Evropë dhe botë

Ky hulumtim i përgatitur nga Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, prezanton për organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet e aktorët e tjerë të interesuar, një vështrim të përgjithshëm mbi fondacionet komunitare, dhe rolin e tyre në mbështetje të fuqizimit të sektorit të shoqërisë civile e komuniteteve lokale.

Fondacionet Komunitare, një vështrim i përgjithshëm i karakteristikave dhe rëndësisë së tyre në Evropë dhe botë Shkarko