Manuali i praktikave më të mira të punësimit të të rinjve dhe organizatave të shoqërisë civile në punën me të rinjtë

Manuali i praktikave më të mira të punësimit të të rinjve dhe organizatave të shoqërisë civile në punën me të rinjtë është një udhëzues gjithëpërfshirës, sistematik për organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të), të rinjtë NEET, gratë dhe grupet e tjera të margjinalizuara të cilët janë të orientuar drejt tregut të punës. Manuali bazohet në gjetjet e një studimi krahasues të kryer në Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Turqi.

Ky dokument u hartua në kuadër të projektit WB&T for EmploYouth. Projekti zbatohet nga Ana and Vlade Divac Foundation (Serbi), Prima Association (Mali i Zi), Mladiinfo International (Maqedoni e Veriut), Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (Shqipëri), dhe Community Volunteers Foundation (Turqi). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.

Manuali i praktikave më të mira të punësimit të të rinjve dhe OSHC-ve në punën me të rinjtë Shkarko