Mjedisi ligjor mbi filantropinë në Evropë, Raporti për Shqipërinë 2020

Ky raport është kontributi më i fundit i Partnerëve Shqipëri në fushën e filantropisë. Ai është pjesë e një serie raportesh kombëtare, të prodhuara në kuadrin e projektit të përbashkët të DAFNE dhe EFC – Mjedisi Ligjor për Filantropinë në Evropë.

Profilet kombëtare  u përgatitën në bashkëpunim me rrjetin e ekspertëve nga secili vend, ekspertiza e gjerë e të cilëve në sektorin filantropik ofron një burim të shkëlqyer për të gjithë aktorët e interesuar në lidhje me mjedisin operativ për organizatat filantropike në secilin vend.

Vizitoni këtu linkun ku mund të gjeni informacion mbi mjedisin aktual ligjor lidhur me filantropinë në të gjithë Evropën

Legal Environment for Philanthropy in Europe, Albania Country Report 2020 Shkarko