Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore – Raporti për Shqipërinë 2017 – 2018

Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore – Raporti për Shqipërinë 2017 – 2018 përgatitur për vitin e dytë rradhazi nga Partnerët Shqipëri paraqet një analizë të kuadrit ligjor që rregullon lirinë e tubimit në Shqipëri dhe zbatimin e tij në praktikë, bazuar në të dhëna dhe fakte të mbledhura përmes konsultimeve me organizatat e shoqërisë civile, median dhe ekspertë në fushën e së drejtës dhe lirisë për tubim paqësor.

Raporti i monitorimit u zhvillua si pjesë e projektit rajonal “Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore” i menaxhuar nga Qendra Evropiane për Ligjin Jo-fitimprurës (ECNL) dhe i mundësuar nga Qendra Ndërkombëtare për Ligjin Jofitimprurës (ICNL) përmes programit “Civic Space Iniciative”.

Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore – Raporti për Shqipërinë 2017 – 2018 Shkarko