Përdorimi i Sistemit të Prokurimit Elektronik në Nivel Vendor, raporti i monitorimit në bashkitë Tiranë, Elbasan e Lezhë

Raporti i monitorimit të Përdorimit të sistemit të prokurimit elektronik në nivel vendor paraqet gjetje dhe rekomandime të dala nga monitorimi i ecurisë së procedurave të prokurimit elektronik në Bashkinë e Tiranës, Elbasanit dhe Lezhës përgjatë vitit 2012. Raporti paraqet përvojën e operatorëve ekonomikë me sistemin e prokurimit elektronik, si dhe eksperiencën e stafit të bashkive të targetuara në zbatimin e këtyre procedurave.

Ky studim u përgatit nga Partnerët Shqipëri në kuadër të projektit “Rritja e transparencës dhe llogaridhënies në procedurat e prokurimit publik elektronik”, me mbështetjen financiare të Ambasadës Britanike në Shqipëri.

Përdorimi i Sistemit të Prokurimit Elektronik në Nivel Vendor, raporti i monitorimit në bashkitë Tiranë, Elbasan e Lezhë Shkarko