Raporti i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve-2017

Qëllimi i këtij raporti monitorues është të pasqyrojë gjendjen lidhur me pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve. Raporti monitorues shërben si një guidë me rekomandime për hartimin e politikave dhe iniciativave advokuese për pjesëmarrjen e të rinjve, bazuar në evidenca dhe të dhëna.

Raporti paraqet një përshkrim të shkurtër të të dhënave të përditësuara mbi pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve bazuar në një set indikatorësh të përcaktuar.

Raporti i monitorimit të pjesmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve, 2017 Shkarko