Raporti i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve Janar-Qershor 2018

Qëllimi i këtij raporti monitorues është të pasqyrojë gjendjen lidhur me pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve. Raporti monitorues shërben si një guidë me rekomandime për hartimin e politikave dhe iniciativave advokuese për pjesëmarrjen e të rinjve, bazuar në evidenca dhe të dhëna.

Raporti paraqet një përshkrim të shkurtër të të dhënave të përditësuara mbi pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve bazuar në një set indikatorësh të përcaktuar.

Raporti i monitorimit të pjesmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve, Janar-Qershor 2018 Shkarko