Sipërmarrja dhe Filantropia, Raport Studimi

Studimi Sipërmarrja dhe Filantropia u krye nga Partnerët Shqipëri  në pranverë të vitit 2011.

Studimi paraqet një panorame të përgjithshme në lidhje me aktivitetin filantropik të sipërmarrjeve në Shqipëri (fushat kryesore në të cilat është përqëndruar ky aktivitet, format kryesore të zhvillimit të tij, etj) dhe identifikon disa nga faktorët mbështetës dhe pengues në zhvillimin e aktivitetit filantropik, me qëllim krijimin e një baze për ndërgjegjësim mbi aktivitetin filantropik dhe zhvillim të mëtejshëm të tij në të ardhmen.

Studimi u mundësua falë mbështetjes së Fondit Rockefeller Brothers. 

Sipërmarrja dhe Filantropia, raporti i studimit Shkarko