Sipërmarrjet Sociale si Partnerë Potencialë në Advokimin për Zhvillimin e Bashkëpunimit – Raporti për Shqipërinë

Raporti paraqet gjetjet e studimit të kryer nga Partnerët Shqipëri gjatë periudhës prill-shtator 2022 , i cili kishte si synim kuptimin më në thellësi të operimit të Sipërmarrjeve Sociale (SS) në Shqipëri, si dhe eksplorimin e mënyrave se si aktorët (veçanërisht OSHC-të) mund të bashkëpunojnë me sektorin e SS-ve për të mbështetur dhe zhvilluar më tej këtë të fundit, duke e konsideruar atë si një lojtar kyç në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.

Ndër objektivat e studimit është edhe përcaktimi i sfidave dhe mundësive për SS-të, nisur veçanërisht nga konteksti shqiptar.

Sipërmarrjet Sociale si Partnerë Potencialë në Advokimin për Zhvillimin e Bashkëpunimit - Raporti për Shqipërinë Shkarko