STATUSI I NDËRMARRJES SOCIALE – PIKËPYETJET DHE MUNDËSITË PËR NDRYSHIM

Ky dokument politikash, nëpërmjet analizës së procesit të aplikimit për statusin e ndërmarrjes sociale (NS) dhe të aplikimit për mbështetje financiare nga Fondi i Ndërmarrjeve Sociale (FNS) përmbledh dhe prezanton tek institucionet shtetërore përgjegjëse, ndërmarrjet sociale, OJF-të që dëshirojnë të marrin statusin e NS, donatorët që mbështesin zhvillimin e sipërmarrjeve sociale në Shqipëri dhe aktorë të tjerë të interesuar, çështjet kryesore që paraqesin barriera për aktivitetin e ndërmarrjeve sociale, si dhe ofron rekomandime që adresojnë sfidat e hasura dhe lehtësojnë procesin.

STATUSI I NDËRMARRJES SOCIALE - PIKËPYETJET DHE MUNDËSITË PËR NDRYSHIM Shkarko