Udhëzues mbi Transparencën dhe Pjesëmarrjen Qytetare

Udhëzuesi mbi Transparencën dhe Pjesëmarrjen Qytetare në Shqipëri u realizua nga Kongresi i Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Evropës dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim.

Udhëzuesi shërben si një guidë praktike mbi transparencën dhe pjesëmarrjen qytetare në mbështetje të autoriteteve vendore në përpjekjet e tyre për të përmirësuar cilësinë e qeverisjes vendore. Udhëzuesi përmban informacione mbi legjislacionin shqiptar, një vlerësim konçiz të formave më dominante të korrupsionit, dhe një set praktikash të mira të prezantimit dhe zbatimit të mekanizmave të transparencës dhe pjesëmarrjes qytetare.

Shkarkoni këtu Udhëzuesin.