Udhëzues për Sipërmarrjen në Fushën e Shërbimeve

Ky udhëzues është krijuar për organizatat jofitimprurëse, drejtuesit dhe punonjësit e tyre dhe do të shërbejë si një material burimor për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve me pagesë. Udhëzuesi prezanton edhe disa nga këshillat e dhëna nga sektori i biznesit, si një klient potencial i shërbimeve të ofruara nga OJF-të si dhe praktika të mira të aktiviteteve që gjenerojnë të ardhura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
Ky publikim u përgatit me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Udhëzues për Sipërmarrjen në Fushën e Shërbimeve Shkarko