Zhvillimi i qëndrueshëm dhe përfshirja e OSHC-ve në proceset me pjesëmarrje

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Përfshirja e OSHC-ve në Proceset me Pjesëmarrje është një udhëzues i cili u vjen në ndihmë drejtuesve të OJF-ve në lidhje me zhvillimin dhe manaxhimin organizativ, transparencën dhe qëndrueshmërinë, si dhe përfshirjen në politikëbërje e vendimmarrje.

Ky publikim u përgatit në kuadër të programit të Partnerëve Shqipëri “Akademia e OJF-ve”. Publikimi u mbështet financiarisht nga Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë – SlovakAid.

Zhvillimi i qëndrueshëm dhe përfshirja e OSHC-ve në proceset me pjesëmarrje Shkarko