Mjedisi Mundësues për Aktivitetin Filantropik në Shqipëri

Studimi Mjedisi Mundësues për Aktivitetin Filantropik në Shqipëri synon të paraqesë një përmbledhje të situatës filantropike në Shqipëri dhe të pasqyrojë tendencat kryesore dhe praktikat më të mira nga vendet e tjera, të cilat mund të shërbejnë për një kuptim më të mirë të dinamikës nga grupet e interesit, pjesë të sektorit të organizatave filantropike.

Punimi është i strukturuar bazuar në disa nga treguesit kryesorë që përbëjnë lirinë filantropike si çështjet tatimore dhe fiskale, aktiviteti filantropik ndërkufitar, mjedisi politik në Shqipëri dhe trendet kryesore të zhvillimit të filantropisë në vend.

Mjedisi Mundësues për Aktivitetin Filantropik në Shqipëri Shkarko