Kuadri ligjor

Në materialet e mëposhtëm pasqyrohet legjislacioni bazë që rregullon punën e sektorit, si dhe disa ligje e vendime të tjera që kanë lidhje me veprimtarinë e sektorit dhe marrëdhënien e tij me shtetin.

Ligj Nr. 80/2021 “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 34, datë 5.12.2019, mbi procedurën e rimbursimit të TVSH Shkarko
Ligji nr. 8788 (2001) Per organizatat jofitimprurese Shkarko
Ligji nr.9814 – 2007- Per nje ndryshim ne Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Per organizatat jofitimprurese Shkarko
Ligji nr. 92/2013 Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Per organizatat jofitimprurese Shkarko
Ligji nr. 8789 -2001 - Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese Shkarko
Ligji nr.8781 - 2001 - Per disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7850 date 29.7.1994 Kodi civil i Republikes se Shqiperise Shkarko
Ligji nr.8773 (2001) Per tubimet Shkarko
Ligji nr.146/2014 Per njoftimin dhe konsultimin publik Shkarko
Ligji nr. 119/2014 Per te drejten e informimit Shkarko
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Shkarko
Ligji nr. 92 2014 Per tatimin mbi vleren e shtuar Shkarko
VKM nr.953 (2014) Per dispozitat zbatuese te ligjit 92 2014 Per tatimin mbi vleren e shtuar Shkarko
Ligji nr.156 (2014) Per disa shtesa ndryshime ne Ligjin nr.8438 Per tatimin mbi te ardhurat Shkarko
Kodi i Punes Shkarko
Ligji nr.10 294 (2010) Per inspektimin financiar publik Shkarko
Ligji nr.7703 (1993) Per sigurimet shoqerore (i konsoliduar) Shkarko
Ligji nr. 9355 (2005) Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Shkarko
Ligji nr.9643 (2006) Per prokurimin publik (i konsoliduar) Shkarko
Ligji nr.9917 (2008) Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit Shkarko
Udhezim nr.22 (2014) Per mbikeqyrjen e OJF-ve nga organet tatimore ne funksion te parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit Shkarko
Ligj 95_2013 Per lotarine kombetare Shkarko
Standarti Kontabilitetit per OJF-te Shkarko