Advokimi bazuar në evidenca për avancimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në mbështetje të sipërmarrjes dhe inovacionit social