Aktiviteti filantropik dhe infrastruktura mbështetëse

Nxitja dhe zhvillimi i aktivitetit filantropik, nëpërmjet kërkimit, promovimit dhe krijimit të infrastrukturës mbështetëse.